NoSpang.com

'Stem niet als Perspectief op Verandering ontbreekt'
donderdag, 02 april 2015 07:35

INGEZONDEN - Open en bloot worden corruptie en omkoperij gepleegd. Velen kunnen getuigen hoe politieke partijen tijdens openbare vergaderingen hun leden allerlei overheidsfuncties als een worst voorhouden. Het eigenmachtig plaatsen en verwisselen van kandidaten zijn hierbij schering en inslag. Terwijl vele kandidaten van verschillende politieke partijen al publiekelijk bekend zijn, worden doodleuk vergaderingen belegd om deze kandidaten zogenaamd te verkiezen. Artikel 6 van de ...

Wet Politieke Organisaties gebiedt namelijk dat kandidaten voor volksvertegenwoordigende lichamen binnen de structuur van politieke organisaties worden gekozen. Theorie en praktijk blijken dus in dit kader op gespannen voet met elkaar te staan. De vraag die zich nu opdringt is of CHS dit zal rechttrekken. Dit wetsartikel moest op last van het OKB alsnog expliciet worden toegevoegd aan de PVP statuten, die bij presidentiële resolutie van 5 november 2014 no. 6742/14 zijn goedgekeurd en gepubliceerd in ARS d.d. 24 november 2014 no. 94; ondanks dit in art. 5 van het huishoudelijk reglement was opgenomen.

Stemvee
Bijna 40 jarenlang hebben ambtenaren zich op de bovenomschreven wijze laten omkopen en gebruiken als stemvee, waardoor een illegale baas – knecht verhouding tussen respectievelijk de uitvoerende macht (regering) en de wetgevende (controlerende) macht(DNA) is ontstaan en gehandhaafd. PVP heeft getracht om een ommekeer in deze status quo teweeg te brengen door alleen niet-ambtenaren de mogelijkheid te bieden zich te kandideren, wat niet gelukt is vanwege de historie en korte tijdspanne.

Door steevast vanaf begin februari 2014 via alle media te pleiten voor onder meer een waardevast minimumloon, een waardevaste AOV, vrije geneeskundige behandeling, werkloosheidsuitkering en speciale zorg voor weeskinderen en gehandicapten, zodat het volk zich zelfstandig goed kan onderhouden, voeden, ontwikkelen en huisvesten, is het de PVP wel gelukt deze wenselijkheden deels te doen realiseren.

Sociale Wetten en Corruptie
De regerende partijen hebben immers ruim een half jaar later deze PVP-speerpunten deels tot uitdrukking gebracht in sociale wetten. Vooral dankzij deze wetten heeft de NDP bij de laatste peilingen goed kunnen scoren ten opzichte van de rest. Als corruptie echter de duurzame financiering van deze sociale wetten in gevaar brengt of de reële koopkracht doet dalen, zal dit resultaat niet overeenstemmen met de komende verkiezingsuitslag.

Fatale Belangenverstrengeling
Het merendeel van de kiezers heeft het gevoel dat geen enkele politieke partij corruptie zal bestrijden. En terecht, want de fatale belangenverstrengeling tussen de uitvoerende en de wetgevende macht is de oorzaak hiervan. Met andere woorden, als leden van de volksvertegenwoordigende lichamen (DNA, RR en DR) nevenberoepen mogen uitoefenen, betekent stemmen op 25 mei a.s. kiezen voor de huidige gevestigde corruptieve orde. Stem dus niet, of stem blanco, als er geen reëel perspectief op verandering in dezen is!
Dr. Roy Bhikharie
Voorzitter Progressief-Verheffende Partij

 


We hebben 207 gasten online

Polls